Regulamin Parku Linowego:

1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunowie grup zorganizowanych, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie muszą dla tych osób posiadać oświadczenie o wyrażeniu zgody na skorzystanie z Parku Linowego podpisane przez osoby uprawnione do sprawowania nad nimi władzy rodzicielskiej lub opieki.

2. Korzystanie z Parku Linowego następuje wyłącznie po wcześniejszym faktycznym zapoznaniu się z regulaminem Parku, jego zaakceptowaniu, podpisaniu oświadczenia, uiszczeniu odpowiedniej opłaty, tytułem biletu wstępu oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązującego w Parku Linowym. Ponadto bezpośrednie wejście na przeszkody Parku Linowego jest możliwe dodatkowo po wyrażeniu zgody przez instruktora. W przypadku jeśli dla osoby korzystającej z Parku Linowego nie jest zrozumiały któryś z punktów niniejszego regulaminu, lub gdy osoba ma jakieś wątpliwości związane z jego treścią lub przebytym szkoleniem, zobowiązana jest zwrócić się do personelu Parku Linowego, celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, przed zaakceptowaniem regulaminu i podpisaniem oświadczenia.

3. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym. Zakazane jest również korzystanie z alkoholu lub środków odurzających w takcie korzystania z Parku Linowego.

4. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego.

5. Możliwość korzystania z poszczególnych tras z uwagi na ich różny stopień trudności i stosowaną asekurację zależne jest od wzrostu uczestnika:

- trasa niebieska (siatkowa) przeznaczona jest dla dzieci od 3 lat.

- trasa zielona przeznaczona jest dla dzieci od 110 cm wzrostu.

- trasa czerwona przeznaczona jest dla osób od 120 cm wzrostu.

- trasa czarna przeznaczona jest dla osób od 140 cm wzrostu

6. Osoby, które wypełniły warunki pkt.2 regulaminu, ale zrezygnowały z przejścia wybranej trasy na PIERWSZYM podeście ( np. strach przed wysokością) mogą skorzystać z trasy niższej bez dodatkowej opłaty.

7. Wszelkie pozostawione rzeczy, znalezione  przez Personel Parku Linowego, w przypadku nie zgłoszenia się przez nie właściciela, Organizator przekaże po 14 dniach od ich znalezienia do najbliższego Biura Rzeczy Znalezionych.

8. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody zawinione i celowo spowodowane  przez ich podopiecznych.

9. Równowartość kwoty uiszczonej za bilet, podlega zwrotowi w przypadku, gdy nie jest możliwe wykorzystanie biletu z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

10. Organizator może odstąpić od umowy i zwrócić klientowi równowartość uiszczonej kwoty za bilet, również w przypadku jeśli z uwagi na warunki atmosferyczne, korzystanie z Parku Linowego będzie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa.

11. Osoby, które wypełniły warunki pkt.2 regulaminu, ale zrezygnowały z przejścia wybranej trasy na PIERWSZYM podeście i nie chcą skorzystać z trasyniższej, otrzymają zwrot 50 % ceny biletu.

12. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym:

• Osoby chcące korzystać z parku Linowego otrzymują od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).

• Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.

• Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie są dopuszczalne jakiekolwiek zmiany przy nim.

• Biżuterie, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć w zamykanych kieszeniach lub zdjąć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla własnego zdrowia lub życia oraz pozostałych klientów.

• Osoby noszące długie włosy powinny je spiąć i schować je pod kaskiem aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy Parku.

• Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.

• Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek karabinka został poprawnie zamknięty.

• Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo, najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej, zgodnie z zasadą przedstawioną przez instruktora podczas szkolenia. Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie obydwu karabinków, co może skutkować upadkiem z wysokości!

• Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.

• Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też żółty kolor oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak aby nalinie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy. Kolejność jest oznaczona kolorami.

• Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka.

• Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!

• Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja “siedząca”.

• Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli aby nie odjechać z podestu.

• Nie wolno łapać się liny za bloczkiem aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.

• Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.

• Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać aż się zatrzymamy a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głowa w kierunku jazdy.

• Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.

• Przy pokonywaniu drabiny karabinki lonży przepinamy tak często aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).

• Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nieprzeznaczonych.

• Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.

• Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

• Osoby nie upoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą Parku i w pobliżu zjazdów.

• W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy, należy wezwać obsługę Parku Linowego, która udzieli pomocy w sprowadzeniu na ziemię.

• Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.

• Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.

• Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom parku Linowego, bezpośrednio po wypadku lub kontuzji, celem spisania protokółu.

• Nieprzestrzeganie zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających, jak również naruszanie zasad bezpieczeństwa, zagrażających życiu i zdrowiu osób korzystających z Parku Linowego, skutkuje koniecznością zaprzestania przez osobę naruszającą Regulamin korzystania z Parku Linowego.

13. Park Linowy Chochołów chroni dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

14. Na podstawie art. 13 RODO informujmy, że:

-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maria Jaskulska-Styrczula, Tatra Adventure, tel. 501 420 500, mail: info@parkchocholow.pl

-Dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b. realizacji zawartej umowy na korzystanie z Parku Linowego i wyrażeniu koniecznych oświadczeń;

c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

15. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie zobowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla Administratora.

16. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z zawarciem umowy, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

17. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

18. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz imię i nazwisko osoby podopiecznej jest obowiązkowe z uwagi na zawartą między stronami umowę i obowiązkowe oświadczenia. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji umowy.

19. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

20. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł Pani/Pan zgodę, ma Pani/Pan prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgodybędzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

21. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania.

22. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

23. W przypadku kwestii nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.